Letras de músicas - Letras.mus.br

Shalom aleichem
mal'achei hasharet
mal'achei elyon.

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Bo'achem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Bar'chuni leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Tzetchem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

SHANA TOVA (1)
The traditional New Year song

Shanah halcha, shanah ba'ah
ani kapai arimah;
shanah tovah lecha, Aba,
shanah tovah lach, Ima,
shanah tovah, shana tovah!

Shanah tovah ledod gibor
asher al hamishmeret
ulechol noter, ba'ir, bak'far,
birkat "chazek" nimseret
shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah, tayas amitz,
rochev bimerom shamaim,
verov shalom melach ivri,
oseh darko bamayim
shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah lechol amel
benir vegam bemelet,
shanah tovah umetukah
lechol yaldah veyeled!
Shanah tovah, shanah tovah!

SHANA TOVA (3)

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
shehashanah hazot tihyeh shana tova,
sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah.

Shana tova, shana tova legamadim,
velin'sichot shebesifrei hayeladim,
le'imahot ule'avot uledodim,
uvim'yuchad shanah tovah liy'ladim.

Shanah tovah ume'irah lekochavim,
lir'chokim, vegam le'eleh shek'rovim,
velakochav sheli me'al letzaftzefah
shenah shel or, shanah tovah, shanah yafah.

Shanah tovah lamatosim hamehirim
asher tasim lahem me'ever leharim,
veliy'ladim hamekanim bahem kol kach
shanah tovah, shanah tovah umetukah.

Shanah tovah letapuzim bapardesim,
shanah tovah larakavot al hapasim,
ledayagim, ve'im efshar gam ledagim,
shanah tovah lachofsim velachagim.

Shanah hatzlachah, shanah tovah, shanah yafah,
tihyeh le'ish ahser toke'a beshofar,
sh'teki'ato tach'dor et kol hareki'im
sushetagi'a laraki'a hashvi'i.

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
shehashanah hazot tihyeh shana tova,
sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah

SHIR ASIF

Kol hatapuchim bagan
berinah katafnu,
kol ha'agasim kulam
besimchah asafnu,
kol ha'olelot ad tom
bek'ramim batzarnu,
at hatiras basadot
besason katzarnu.
Et goreneinu hayafah
lechem paz gadashnu,
et s'doteinu misaviv
bat'lamim charashnu.
Od me'at hagar'inim
betikvah nat'minah,
lashanah hachadashah
yevulim naz'minah.

SHIR HADAYAGIM
DAYAGIM DANCE

Ru'ach yam vehod galim
el chofayich mah kalim
dayagim parsu rishtam
havi narda layam

Gal vasel'a ushchafim
vesirah mul shachak
levein risayich nishkafim
gil oshrech - kayam!

Tnu od reshet, ki ham'tzulah rogeshet
rabah, rabah d'gat hayam!
Se'u, se'u mashot, alu ki et lim'shot
ali habat mechof umigalim
ali, ki ru'ach yam...

SHURU, HABITU UR'U
SHURU HABITU URU DANCE

Shuru, habitu ur'u
mah gadol hayom hazeh, hayom hazeh.
Esh yokedet bachazeh
vehamach'rashah shuv polachat basadeh.

Et, makosh, turiah vekilshon,
hitlak'du bise'arah,
venadlikah shuv et ha'adamah
beshal'hevet yerukah.

SIMAN TOV UMAZAL TOV

Siman tov umazal tov
umazal tov vesiman tov
(x3)
yehe lanu.

Yehe lanu, yehe lanu
ulechol Yisrael.
(x2)

SIMI YADECH

Simi yadech beyadi,
ani shelach ve'at sheli.
(x2)

Hey, hey Galiya,
bat harim yefeifia!
(x2)

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH

Sisu vesimchu
besimchat torah
ut'nu kavod latorah

Ashkenazic:
Sisu vesimchu
besimchas toiro(e)
us'nu koived latoiro(e)

SUKATI HASUKAH

Sukati, hasukah,
nehederet, yerukah.
Li, li, li - rak, rak, rak
li rak mechakah.

Bah yoshvim, bah etrog
aravah, aravot
yachad yosh'vim
beyachad sharim
um'saprim gam sipurim

Sukati, hasukah..

Saba yesh li, yesh li sab,
vezakan lo tzach, (ve)rachav.
Hu oti ohev kol kach,
sukati yachas bis'chach.

Sukati, hasukah...

Min haboker ad haleil
hi omedet lah batzel.
Levushah hi ad hagag,
mekushetet leyom chag.

Sukati, hasukah...

TE VE'OREZ YESH BESIN
TE VE'OREZ DANCE

Te ve'orez yesh beSin, be'eretz hanidachat
uve'artzenu yesh chamsin vechol minei kadachat.

Mah ichpat, lo ichpat, bak'farim alinah
yesh li pat, ein li pat, mah li nafka minah.

Bamitbach bachurah, bakomunah shtaim
yesh latzet la'avodah, ein li michnasaim.

Mah ichpat...

Kol hayom salalti kvish, zeh me'at lo no'ach
uva'erev esek bish, letayel ein ko'ach.

Mah ichpat...

Tarnegol balul mabit el hatarnegolet
yesh labachurim blorit mamash k'mo karbolet.

Mah ichpat...

Hazanav lachamorim, lag'malim dabeshet
ulechot habachurim, etzba meshuleshet.

Mah ichpat...

Liche'ev beten shemen kik, lakadachat chinah
belibi ke'ev atik, mah t'rufah achinah.

Mah ichpat...

TICHLAH SHANAH
VE'ANACHATAH

Tichlah shanah ve'anachatah
tachal shanah vesimchatah.
(x2)

Shanah tovah hineh olah
likrat shalom uge'ulah.

Tichlah shanah...

Ikar yagil, sadeh yismach,
yered matar - hakol yifrach.

Tichlah shanah...

TZADIK KATAMAR
TSADIK KATAMAR

Tsadik katamar yifrach, yifrach
Tsadik katamar yifrach
(repeat)

Ke'erez bal'vanon yisgeh
Ke'erez bal'vanon yisgeh,
Ke'erez bal'vanon yisgeh, yisgeh
(repeat)

UGAH UGAH

Ugah, ugah, ugah
bema'agal nachugah
nis'tovevah kol hayom
ad asher nimtza makom
lashevet, lakum
lashevet, lakum
lashevet velakum.

UVANU BATIM

Uvanu vatim veyashavu

venat'u ch'ramim ve'ochlu pir'yam.


Modern version
Uvanu batim veyashavu

venat'u ch'ramim ve'achlu pir'yam.
VEDAVID YAFEH EINAYIM

VeDavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
VeDavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
Hikah Sha'ul be'alafav
VeDavid berivevotav
Ben Yishai, Chai vekayam
Ben Yishai, Chai vekayam

Continua...

3.747 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. HODU LA'ADONAI
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. SHALOM ALEICHEM
 5. YIGDAL ELOHIM CHAI
 6. Zum Gali Gali
 7. SHANA TOVA (1)
 8. VESHAMRU
 9. LECHA DODI (2)
 10. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 11. SISU ET YERUSHALAIM
 12. NIGUN ATIK
 13. YOM SHISHI HAYOM
 14. AL CHALON
 15. YISRAEL YISRAEL
 16. SALEINU AL K'TEFEINU
 17. OD YISHAMA
 18. MAYIM, MAYIM
 19. BEDUMIAH
 20. YEVANIM
 21. YEMEI HACHANUKAH
 22. TZADIK KATAMAR
 23. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 24. VE'ERASTICH
 25. SUKATI HASUKAH
 26. SHURU, HABITU UR'U
 27. SHIR ASIF
 28. SHANA TOVA (3)
 29. MEZAREH ISRAEL
 30. CHAG PURIM (2)
 31. TE VE'OREZ YESH BESIN
 32. SEVIVON SOV SOV SOV
 33. PESACH SHUV HIGIYA
 34. RAV HALAILAH
 35. ORCHIM LACHAG
 36. ODECHA KI ANITENI
 37. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 1. MATANAH LEROSH HASHANAH
 2. KSHE'OMAR LECHA DODI
 3. HAVU LANU YAYIN
 4. HAYOM YOM HULEDET
 5. HAKAYITZ AVAR
 6. DEBKAH HACHAMOR
 7. DODI TZACH VE'ADOM
 8. EL GINAT EGOZ
 9. AGALAH IM SUSAH
 10. YOM ZEH LE'YISRAEL
 11. YONATAN HAKATAN
 12. ZEMER IKARIM
 13. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 14. YA CHALILI
 15. YADA'IM LEMALA
 16. VESAMACHTA BECHAGECHA
 17. UGAH UGAH
 18. UVANU BATIM
 19. VEHI SHE'AMDAH
 20. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 21. TICHLAH SHANAH
 22. SIMI YADECH
 23. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 24. SHIR HADAYAGIM
 25. RED ELEINU AVIRON (2)
 26. RONI VESIM'CHI
 27. RED ELEINU AVIRON
 28. PATISH MAS'MER
 29. NESADER MA'AGAL GADOL
 30. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 31. MEKHUTEINESTE MAYNE
 32. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 33. LICH'VOD HACHANUKAH
 34. KUM BACHUR ATZEL
 35. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 36. LAKOTZRIM HEYDAD
 37. KIRIAH YEFEIFIAH
 1. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 2. IM HASHACHAR
 3. KI MI TZION
 4. HORA MEDURA
 5. Hu Elokeinu
 6. KEN LATZIPOR
 7. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 8. IMA YEKARAH LI
 9. ISH CHASID HAYAH
 10. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 11. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 12. KARAMFIL
 13. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 14. ELI ELI
 15. ETEN BAMIDBAR
 16. GAN SHELANU
 17. HA'ANKOR
 18. HADERECH LE'EILAT
 19. CHAG ASIF
 20. CHAG PURIM HINEH BA
 21. EL HAMA'AYAN
 22. CHAD GADYA (3)
 23. BO'I NA LIR'KOD ITI
 24. CHAD GADYA (2)
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. AVIV HOLECH UVA
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANA HALACH DODECH
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AV HARACHAMAN
 34. AGIL VE'ESMACH
 35. AL SFAT HANACHAL
 36. ADAMAH, ADMATI
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais