Letras de músicas - Letras.mus.br

Shalom aleichem
mal'achei hasharet
mal'achei elyon.

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Bo'achem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Bar'chuni leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Tzetchem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

SHANA TOVA (1)
The traditional New Year song

Shanah halcha, shanah ba'ah
ani kapai arimah;
shanah tovah lecha, Aba,
shanah tovah lach, Ima,
shanah tovah, shana tovah!

Shanah tovah ledod gibor
asher al hamishmeret
ulechol noter, ba'ir, bak'far,
birkat "chazek" nimseret
shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah, tayas amitz,
rochev bimerom shamaim,
verov shalom melach ivri,
oseh darko bamayim
shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah lechol amel
benir vegam bemelet,
shanah tovah umetukah
lechol yaldah veyeled!
Shanah tovah, shanah tovah!

SHANA TOVA (3)

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
shehashanah hazot tihyeh shana tova,
sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah.

Shana tova, shana tova legamadim,
velin'sichot shebesifrei hayeladim,
le'imahot ule'avot uledodim,
uvim'yuchad shanah tovah liy'ladim.

Shanah tovah ume'irah lekochavim,
lir'chokim, vegam le'eleh shek'rovim,
velakochav sheli me'al letzaftzefah
shenah shel or, shanah tovah, shanah yafah.

Shanah tovah lamatosim hamehirim
asher tasim lahem me'ever leharim,
veliy'ladim hamekanim bahem kol kach
shanah tovah, shanah tovah umetukah.

Shanah tovah letapuzim bapardesim,
shanah tovah larakavot al hapasim,
ledayagim, ve'im efshar gam ledagim,
shanah tovah lachofsim velachagim.

Shanah hatzlachah, shanah tovah, shanah yafah,
tihyeh le'ish ahser toke'a beshofar,
sh'teki'ato tach'dor et kol hareki'im
sushetagi'a laraki'a hashvi'i.

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
shehashanah hazot tihyeh shana tova,
sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah

SHIR ASIF

Kol hatapuchim bagan
berinah katafnu,
kol ha'agasim kulam
besimchah asafnu,
kol ha'olelot ad tom
bek'ramim batzarnu,
at hatiras basadot
besason katzarnu.
Et goreneinu hayafah
lechem paz gadashnu,
et s'doteinu misaviv
bat'lamim charashnu.
Od me'at hagar'inim
betikvah nat'minah,
lashanah hachadashah
yevulim naz'minah.

SHIR HADAYAGIM
DAYAGIM DANCE

Ru'ach yam vehod galim
el chofayich mah kalim
dayagim parsu rishtam
havi narda layam

Gal vasel'a ushchafim
vesirah mul shachak
levein risayich nishkafim
gil oshrech - kayam!

Tnu od reshet, ki ham'tzulah rogeshet
rabah, rabah d'gat hayam!
Se'u, se'u mashot, alu ki et lim'shot
ali habat mechof umigalim
ali, ki ru'ach yam...

SHURU, HABITU UR'U
SHURU HABITU URU DANCE

Shuru, habitu ur'u
mah gadol hayom hazeh, hayom hazeh.
Esh yokedet bachazeh
vehamach'rashah shuv polachat basadeh.

Et, makosh, turiah vekilshon,
hitlak'du bise'arah,
venadlikah shuv et ha'adamah
beshal'hevet yerukah.

SIMAN TOV UMAZAL TOV

Siman tov umazal tov
umazal tov vesiman tov
(x3)
yehe lanu.

Yehe lanu, yehe lanu
ulechol Yisrael.
(x2)

SIMI YADECH

Simi yadech beyadi,
ani shelach ve'at sheli.
(x2)

Hey, hey Galiya,
bat harim yefeifia!
(x2)

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH

Sisu vesimchu
besimchat torah
ut'nu kavod latorah

Ashkenazic:
Sisu vesimchu
besimchas toiro(e)
us'nu koived latoiro(e)

SUKATI HASUKAH

Sukati, hasukah,
nehederet, yerukah.
Li, li, li - rak, rak, rak
li rak mechakah.

Bah yoshvim, bah etrog
aravah, aravot
yachad yosh'vim
beyachad sharim
um'saprim gam sipurim

Sukati, hasukah..

Saba yesh li, yesh li sab,
vezakan lo tzach, (ve)rachav.
Hu oti ohev kol kach,
sukati yachas bis'chach.

Sukati, hasukah...

Min haboker ad haleil
hi omedet lah batzel.
Levushah hi ad hagag,
mekushetet leyom chag.

Sukati, hasukah...

TE VE'OREZ YESH BESIN
TE VE'OREZ DANCE

Te ve'orez yesh beSin, be'eretz hanidachat
uve'artzenu yesh chamsin vechol minei kadachat.

Mah ichpat, lo ichpat, bak'farim alinah
yesh li pat, ein li pat, mah li nafka minah.

Bamitbach bachurah, bakomunah shtaim
yesh latzet la'avodah, ein li michnasaim.

Mah ichpat...

Kol hayom salalti kvish, zeh me'at lo no'ach
uva'erev esek bish, letayel ein ko'ach.

Mah ichpat...

Tarnegol balul mabit el hatarnegolet
yesh labachurim blorit mamash k'mo karbolet.

Mah ichpat...

Hazanav lachamorim, lag'malim dabeshet
ulechot habachurim, etzba meshuleshet.

Mah ichpat...

Liche'ev beten shemen kik, lakadachat chinah
belibi ke'ev atik, mah t'rufah achinah.

Mah ichpat...

TICHLAH SHANAH
VE'ANACHATAH

Tichlah shanah ve'anachatah
tachal shanah vesimchatah.
(x2)

Shanah tovah hineh olah
likrat shalom uge'ulah.

Tichlah shanah...

Ikar yagil, sadeh yismach,
yered matar - hakol yifrach.

Tichlah shanah...

TZADIK KATAMAR
TSADIK KATAMAR

Tsadik katamar yifrach, yifrach
Tsadik katamar yifrach
(repeat)

Ke'erez bal'vanon yisgeh
Ke'erez bal'vanon yisgeh,
Ke'erez bal'vanon yisgeh, yisgeh
(repeat)

UGAH UGAH

Ugah, ugah, ugah
bema'agal nachugah
nis'tovevah kol hayom
ad asher nimtza makom
lashevet, lakum
lashevet, lakum
lashevet velakum.

UVANU BATIM

Uvanu vatim veyashavu

venat'u ch'ramim ve'ochlu pir'yam.


Modern version
Uvanu batim veyashavu

venat'u ch'ramim ve'achlu pir'yam.
VEDAVID YAFEH EINAYIM

VeDavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
VeDavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
Hikah Sha'ul be'alafav
VeDavid berivevotav
Ben Yishai, Chai vekayam
Ben Yishai, Chai vekayam

Continua...

 • Enviar tradução
 • Enviar legenda
 • Cifra
 • Ouvir música
 • Fotos
 • Vídeos
 • Imprimir
 • Corrigir
 • Enviar letra para...
3.399 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 3. SHALOM ALEICHEM
 4. SISU ET YERUSHALAIM
 5. YISRAEL YISRAEL
 6. MEZAREH ISRAEL
 7. LECHA DODI (2)
 8. HODU LA'ADONAI
 9. ELI ELI
 10. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 11. YIGDAL ELOHIM CHAI
 12. VESHAMRU
 13. SEVIVON SOV SOV SOV
 14. OD YISHAMA
 15. NIGUN ATIK
 16. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 17. KSHE'OMAR LECHA DODI
 18. Hu Elokeinu
 19. Zum Gali Gali
 20. SHURU, HABITU UR'U
 21. RAV HALAILAH
 22. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 23. KI MI TZION
 24. GAN SHELANU
 25. YONATAN HAKATAN
 26. YOM SHISHI HAYOM
 27. YEMEI HACHANUKAH
 28. YADA'IM LEMALA
 29. UVANU BATIM
 30. SHIR ASIF
 31. SHANA TOVA (1)
 32. SHANA TOVA (3)
 33. RONI VESIM'CHI
 34. SALEINU AL K'TEFEINU
 35. MATANAH LEROSH HASHANAH
 36. KUM BACHUR ATZEL
 37. KIRIAH YEFEIFIAH
 1. CHAG PURIM HINEH BA
 2. EL HAMA'AYAN
 3. CHAD GADYA (2)
 4. AVIV HOLECH UVA
 5. AV HARACHAMAN
 6. AL CHALON
 7. YOM ZEH LE'YISRAEL
 8. ZEMER IKARIM
 9. YEVANIM
 10. YA CHALILI
 11. VESAMACHTA BECHAGECHA
 12. TZADIK KATAMAR
 13. UGAH UGAH
 14. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 15. VE'ERASTICH
 16. VEHI SHE'AMDAH
 17. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 18. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 19. TICHLAH SHANAH
 20. SUKATI HASUKAH
 21. TE VE'OREZ YESH BESIN
 22. SIMI YADECH
 23. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 24. SHIR HADAYAGIM
 25. RED ELEINU AVIRON (2)
 26. RED ELEINU AVIRON
 27. PESACH SHUV HIGIYA
 28. PATISH MAS'MER
 29. ORCHIM LACHAG
 30. ODECHA KI ANITENI
 31. NESADER MA'AGAL GADOL
 32. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 33. MAYIM, MAYIM
 34. MEKHUTEINESTE MAYNE
 35. LICH'VOD HACHANUKAH
 36. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 37. LAKOTZRIM HEYDAD
 1. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 2. IM HASHACHAR
 3. HORA MEDURA
 4. KEN LATZIPOR
 5. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 6. IMA YEKARAH LI
 7. ISH CHASID HAYAH
 8. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 9. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 10. KARAMFIL
 11. HAVU LANU YAYIN
 12. HAYOM YOM HULEDET
 13. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 14. ETEN BAMIDBAR
 15. HA'ANKOR
 16. HADERECH LE'EILAT
 17. HAKAYITZ AVAR
 18. CHAG ASIF
 19. CHAG PURIM (2)
 20. DEBKAH HACHAMOR
 21. DODI TZACH VE'ADOM
 22. EL GINAT EGOZ
 23. CHAD GADYA (3)
 24. BO'I NA LIR'KOD ITI
 25. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 26. BIF'ROS CHAGEINU
 27. BO'I IMA
 28. BEDUMIAH
 29. BANU CHOSHECH LEGARESH
 30. ANA HALACH DODECH
 31. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 32. ANU NOS'IM LAPIDIM
 33. AGIL VE'ESMACH
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais