Letras de músicas - Letras.mus.br

Shalom aleichem
mal'achei hasharet
mal'achei elyon.

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Bo'achem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Bar'chuni leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

Tzetchem leshalom
mal'achei hashalom
mal'achei elyon

Mimelech mal'achei ham'lachim
Hakadosh baruch Hu.

SHANA TOVA (1)
The traditional New Year song

Shanah halcha, shanah ba'ah
ani kapai arimah;
shanah tovah lecha, Aba,
shanah tovah lach, Ima,
shanah tovah, shana tovah!

Shanah tovah ledod gibor
asher al hamishmeret
ulechol noter, ba'ir, bak'far,
birkat "chazek" nimseret
shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah, tayas amitz,
rochev bimerom shamaim,
verov shalom melach ivri,
oseh darko bamayim
shanah tovah, shanah tovah!

Shanah tovah lechol amel
benir vegam bemelet,
shanah tovah umetukah
lechol yaldah veyeled!
Shanah tovah, shanah tovah!

SHANA TOVA (3)

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
shehashanah hazot tihyeh shana tova,
sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah.

Shana tova, shana tova legamadim,
velin'sichot shebesifrei hayeladim,
le'imahot ule'avot uledodim,
uvim'yuchad shanah tovah liy'ladim.

Shanah tovah ume'irah lekochavim,
lir'chokim, vegam le'eleh shek'rovim,
velakochav sheli me'al letzaftzefah
shenah shel or, shanah tovah, shanah yafah.

Shanah tovah lamatosim hamehirim
asher tasim lahem me'ever leharim,
veliy'ladim hamekanim bahem kol kach
shanah tovah, shanah tovah umetukah.

Shanah tovah letapuzim bapardesim,
shanah tovah larakavot al hapasim,
ledayagim, ve'im efshar gam ledagim,
shanah tovah lachofsim velachagim.

Shanah hatzlachah, shanah tovah, shanah yafah,
tihyeh le'ish ahser toke'a beshofar,
sh'teki'ato tach'dor et kol hareki'im
sushetagi'a laraki'a hashvi'i.

Shanah tovah, shanah tovah, shanah tovah,
shanah sh'ketah, shanah yafah, shanah shalvah,
shehashanah hazot tihyeh shana tova,
sh'nat shalom, ush'nat chalom ve'ahavah

SHIR ASIF

Kol hatapuchim bagan
berinah katafnu,
kol ha'agasim kulam
besimchah asafnu,
kol ha'olelot ad tom
bek'ramim batzarnu,
at hatiras basadot
besason katzarnu.
Et goreneinu hayafah
lechem paz gadashnu,
et s'doteinu misaviv
bat'lamim charashnu.
Od me'at hagar'inim
betikvah nat'minah,
lashanah hachadashah
yevulim naz'minah.

SHIR HADAYAGIM
DAYAGIM DANCE

Ru'ach yam vehod galim
el chofayich mah kalim
dayagim parsu rishtam
havi narda layam

Gal vasel'a ushchafim
vesirah mul shachak
levein risayich nishkafim
gil oshrech - kayam!

Tnu od reshet, ki ham'tzulah rogeshet
rabah, rabah d'gat hayam!
Se'u, se'u mashot, alu ki et lim'shot
ali habat mechof umigalim
ali, ki ru'ach yam...

SHURU, HABITU UR'U
SHURU HABITU URU DANCE

Shuru, habitu ur'u
mah gadol hayom hazeh, hayom hazeh.
Esh yokedet bachazeh
vehamach'rashah shuv polachat basadeh.

Et, makosh, turiah vekilshon,
hitlak'du bise'arah,
venadlikah shuv et ha'adamah
beshal'hevet yerukah.

SIMAN TOV UMAZAL TOV

Siman tov umazal tov
umazal tov vesiman tov
(x3)
yehe lanu.

Yehe lanu, yehe lanu
ulechol Yisrael.
(x2)

SIMI YADECH

Simi yadech beyadi,
ani shelach ve'at sheli.
(x2)

Hey, hey Galiya,
bat harim yefeifia!
(x2)

SISU ET YERUSHALAIM

Chorus:
Sisu et Yerushalayim, gilu vah,
gilu va kol ohaveiha,
kol ohaveiha.

Al chomotayich ir David
hifkad'ti shomrim,
kol hayom vechol halaila
(repeat )

Chorus

Al tira ve'al tifchad/tichat avdi Ya'akov
ki yafutzu misaneicha (mip'neicha)
(repeat )

Chorus

Se'i saviv einayich urei kulam
nik'betzu uva'u lach.
(repeat )

Chorus

Ve'ameich ameich
kulam tzadikim
le'olam yirshu aretz.

Chorus

SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH

Sisu vesimchu
besimchat torah
ut'nu kavod latorah

Ashkenazic:
Sisu vesimchu
besimchas toiro(e)
us'nu koived latoiro(e)

SUKATI HASUKAH

Sukati, hasukah,
nehederet, yerukah.
Li, li, li - rak, rak, rak
li rak mechakah.

Bah yoshvim, bah etrog
aravah, aravot
yachad yosh'vim
beyachad sharim
um'saprim gam sipurim

Sukati, hasukah..

Saba yesh li, yesh li sab,
vezakan lo tzach, (ve)rachav.
Hu oti ohev kol kach,
sukati yachas bis'chach.

Sukati, hasukah...

Min haboker ad haleil
hi omedet lah batzel.
Levushah hi ad hagag,
mekushetet leyom chag.

Sukati, hasukah...

TE VE'OREZ YESH BESIN
TE VE'OREZ DANCE

Te ve'orez yesh beSin, be'eretz hanidachat
uve'artzenu yesh chamsin vechol minei kadachat.

Mah ichpat, lo ichpat, bak'farim alinah
yesh li pat, ein li pat, mah li nafka minah.

Bamitbach bachurah, bakomunah shtaim
yesh latzet la'avodah, ein li michnasaim.

Mah ichpat...

Kol hayom salalti kvish, zeh me'at lo no'ach
uva'erev esek bish, letayel ein ko'ach.

Mah ichpat...

Tarnegol balul mabit el hatarnegolet
yesh labachurim blorit mamash k'mo karbolet.

Mah ichpat...

Hazanav lachamorim, lag'malim dabeshet
ulechot habachurim, etzba meshuleshet.

Mah ichpat...

Liche'ev beten shemen kik, lakadachat chinah
belibi ke'ev atik, mah t'rufah achinah.

Mah ichpat...

TICHLAH SHANAH
VE'ANACHATAH

Tichlah shanah ve'anachatah
tachal shanah vesimchatah.
(x2)

Shanah tovah hineh olah
likrat shalom uge'ulah.

Tichlah shanah...

Ikar yagil, sadeh yismach,
yered matar - hakol yifrach.

Tichlah shanah...

TZADIK KATAMAR
TSADIK KATAMAR

Tsadik katamar yifrach, yifrach
Tsadik katamar yifrach
(repeat)

Ke'erez bal'vanon yisgeh
Ke'erez bal'vanon yisgeh,
Ke'erez bal'vanon yisgeh, yisgeh
(repeat)

UGAH UGAH

Ugah, ugah, ugah
bema'agal nachugah
nis'tovevah kol hayom
ad asher nimtza makom
lashevet, lakum
lashevet, lakum
lashevet velakum.

UVANU BATIM

Uvanu vatim veyashavu

venat'u ch'ramim ve'ochlu pir'yam.


Modern version
Uvanu batim veyashavu

venat'u ch'ramim ve'achlu pir'yam.
VEDAVID YAFEH EINAYIM

VeDavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
VeDavid yafeh einaim
Hu ro'eh bashoshanim
Hikah Sha'ul be'alafav
VeDavid berivevotav
Ben Yishai, Chai vekayam
Ben Yishai, Chai vekayam

Continua...

 • Enviar tradução
 • Enviar legenda
 • Cifra
 • Ouvir música
 • Fotos
 • Vídeos
 • Imprimir
 • Corrigir
 • Enviar letra para...
3.349 exibições
Ver mais fotos

Comentários


Quem curte?
 1. HEVENU SHALOM ALEICHEM
 2. SHALOM ALEICHEM
 3. SIMAN TOV UMAZAL TOV
 4. SISU ET YERUSHALAIM
 5. YIGDAL ELOHIM CHAI
 6. MIZMOR SHIR LEYOM HASHABAT
 7. Zum Gali Gali
 8. LECHA DODI (2)
 9. HODU LA'ADONAI
 10. MEZAREH ISRAEL
 11. MATANAH LEROSH HASHANAH
 12. SHANA TOVA (1)
 13. YISRAEL YISRAEL
 14. ELI ELI
 15. RED ELEINU AVIRON
 16. OD YISHAMA
 17. NIGUN ATIK
 18. MAYIM, MAYIM
 19. YOM ZEH LE'YISRAEL
 20. YESUSUM MIDBAR VETZIAH
 21. VEHI SHE'AMDAH
 22. SHANA TOVA (3)
 23. RONI VESIM'CHI
 24. PESACH SHUV HIGIYA
 25. RAV HALAILAH
 26. ORCHIM LACHAG
 27. ODECHA KI ANITENI
 28. KVAR SIDARNU KAN RAKEVET
 29. KIRIAH YEFEIFIAH
 30. KOL HA'ARETZ DEGALIM
 31. KI MI TZION
 32. Hu Elokeinu
 33. BO'I IMA
 34. YONATAN HAKATAN
 35. ZEMER IKARIM
 36. YOM SHISHI HAYOM
 37. YEVANIM
 1. YEMEI HACHANUKAH
 2. YA CHALILI
 3. YADA'IM LEMALA
 4. VESAMACHTA BECHAGECHA
 5. VESHAMRU
 6. TZADIK KATAMAR
 7. UGAH UGAH
 8. UVANU BATIM
 9. VEDAVID YAFEH EINAYIM
 10. VE'ERASTICH
 11. VEHITIFU HEHARIM ASIS
 12. VELIY'RUSHALAIM IRCHA
 13. TICHLAH SHANAH
 14. SUKATI HASUKAH
 15. TE VE'OREZ YESH BESIN
 16. SIMI YADECH
 17. SISU VESIMCHU BESIMCHAT TORAH
 18. SHURU, HABITU UR'U
 19. SHIR ASIF
 20. SHIR HADAYAGIM
 21. RED ELEINU AVIRON (2)
 22. SALEINU AL K'TEFEINU
 23. SEVIVON SOV SOV SOV
 24. PATISH MAS'MER
 25. NESADER MA'AGAL GADOL
 26. MI YODE'A MADU'A VELAMAH LOVESHET HAZEBRAH PYJAMA
 27. MEKHUTEINESTE MAYNE
 28. MA'OZ TZUR YESHU'ATI
 29. LICH'VOD HACHANUKAH
 30. KSHE'OMAR LECHA DODI
 31. KUM BACHUR ATZEL
 32. LAKOTZRIM HEYDAD
 33. IM HASHACHAR
 34. HORA MEDURA
 35. KEN LATZIPOR
 36. KI TAVO'U EL HA'ARETZ
 37. IMA YEKARAH LI
 1. ISH CHASID HAYAH
 2. KACH HOLCHIM HASHOTLIM
 3. KADSHEINU BEMITZVOTEICHA
 4. KARAMFIL
 5. HAVU LANU YAYIN
 6. HAYOM YOM HULEDET
 7. HASH'KEDIYAH PORACHAT
 8. ETEN BAMIDBAR
 9. GAN SHELANU
 10. HA'ANKOR
 11. HADERECH LE'EILAT
 12. HAKAYITZ AVAR
 13. CHAG ASIF
 14. CHAG PURIM (2)
 15. CHAG PURIM HINEH BA
 16. DEBKAH HACHAMOR
 17. DODI TZACH VE'ADOM
 18. EL GINAT EGOZ
 19. EL HAMA'AYAN
 20. CHAD GADYA (3)
 21. BO'I NA LIR'KOD ITI
 22. CHAD GADYA (2)
 23. BEIN HARIM UVEIN SLA'IM
 24. BIF'ROS CHAGEINU
 25. BEDUMIAH
 26. AVIV HOLECH UVA
 27. BANU CHOSHECH LEGARESH
 28. ANA HALACH DODECH
 29. ANI OMEDET BAMA'AGAL
 30. ANU NOS'IM LAPIDIM
 31. AV HARACHAMAN
 32. AGIL VE'ESMACH
 33. AL CHALON
 34. AL SFAT HANACHAL
 35. ADAMAH, ADMATI
 36. AGALAH IM SUSAH
Músicas
Ouvindo agora ouvintes online
  Artistas
  Estilos Musicais
  Playlists
  Recentes
   Destaques
   Últimos destaques
   Mais