Od Yishama

exibições 6.610

Od yishama be'arei yehudah
uvechutzot Yerushalaim:

Kol sason vekol simchah,
kol chatan vekol kalah.